Prenumeration

Nu kan du hjälpa svenskatabs.se och samtidigt bli av med reklam såsom popups och annonser, detta genom att bidra med endast 10 kr per månad. Du kan när som helst avsluta detta genom en snabb knapptryckning och då betalar du inte en krona mer. Betalning erbjuds i samarbete med PayPal.

[pmpro_levels]

Tabs och ackord för både bas och gitarr