Prenumeration

Nu kan du hjälpa svenskatabs.se och samtidigt bli av med reklam såsom popups och annonser, detta genom att bidra med endast 10 kr per månad. Du kan när som helst avsluta detta genom en snabb knapptryckning och då betalar du inte en krona mer. Betalning erbjuds i samarbete med PayPal.

Prenumeration Pris  
Ingen reklam (kan avslutas när som helst) SEK 10.00 per Month. Välj
Ingen reklam (kan avslutas när som helst) SEK 100.00 per Year. Välj

Tabs och ackord för både bas och gitarr